Tag Archives: monkey

Konso – KARMAA KA QAMILEETA (The lion and the monkey )

Written by: Dinote Kusia Shenkere       Edited by: Dr. Ongaye Oda Orkaydo   Daleeyyee, karmaa akkaa hupnan pinaanaa pisa qara qapoo pinaanaa ka innaa a nama kaso upa. Karmaa hupnaadinnee pinaanaa lenni ka dammi. Takkaayye, karmaa ka qamileeta … Continue reading

Posted in Konso | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Konso – KARMAA KA QAMILEETA (The lion and the monkey )