Konso – Hamiyyaa ka kutayma (Men and their hunting)

Collected and written by: Korra Garra

Edited by: Dr. Ongaye Oda Orkaydo

 

Xattaa ki’ini. a-kammaa awwe hamiyyaa kutaymaa xoan mine’e nama afur ka kuta takkaa ollin kutee kidammi ka waa-xo’otati. Pinantaa isshan dapeen doxa ka ishoota pirri.

Ikka ol-qaraa oorsattaa paayyeen ka kideene, assen doxan le’ena ka piramman sekkapaayye kutoose aree ino kapaa coon qalanna ka damma. Nama sessa i-haasooseneppe sale. Ufi’i takka itiite ka kidee anti an kutan damo sessaa sene orikutase’e qaladeen ka dameen.

Sekkamma oppaa dikadeen ka kideenee namaase a-arfatta kuta dameeta tiite oon kallooyye kutaa dameene kida ka ino jeershay alle’en takaala kelopa kanna ka kapaa kalla.

Ka akkaa sessani olli kaleen minae namase a-arfatta alle takaala kelopa kateen ka kapaa kaleen. Urfi’i ata xampirteeta waa orroose sessa kodeenee’e akkite ka de’ete ka qoyraa tikopa namase alle katame qarae kuti’it ka kirpa dawattaan akkaa namaaysho takaala kelopa katame lelte.

Toola ka oori dakaye ka aanee namaaysho fade ka teyee kidammi.

This entry was posted in Konso and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.