Konso – Xoo’ona ka needduma (The result of good-doing and bad- doing)

Collected and written by: Korra Garra

Edited by: Dr. Ongaye Oda Orkaydo

 

Xatta ki’ini. Aappa takka ahataa a paayata heme ikka ishae hellaa xaaytee

kelaa twe. Ikka ahata plaa hemeew ka oppaa hellaa diiraa ka a-tuparaa xaayadew.

Ahatase kammaa desa hemammte. Qoota ahata lammoota koddite malla hellaa

sene a’ahatase to’ote kuttati’i neeeddanni ka kuyya’ata takkaayye inantase a’ahata

lammoota ollin qoraa qoroottae erkite. ka etee erkinittooyye ishoota lakki piisae

ki’ite. Oo kaltane namaa qoraaddi pip kidan xorpaytaa ishi’i qalan ka oppe ishi’i

kappaa anqalan. A-qoraadi dosshol kidan kutaa ishiqqalan ka oppe ishi’i taraa

anqalan. Ka xawwi desa inantaadi hale’eteew ka ki’itee atti qoraa shakkayaa

pattaw qorootado ma otoo hiddannittooyye akka qoraatti otoo lekkinnittooyye pip

kidan ka keehane’e kare’e dakaa kiddado. Oori tuparoosen lakki etee qora aanene

isase a’ahataaysho to’ote qoraa isqaropa pootte pootte ka kittetae ishin kalte.

Inantase a’ahata lammoota ufi’i qoraa shakkayyaw qorootatte ma a-kare dakaa

hiddatte malla etee lekkinnittooyye qoraadi pipi kideen ka keehen. Kappaa anqale.

Qoraa sene a’inantase kuttayaa hiddatteti ufi etee lekkinnittooyye dossholi kideen

oori toola ka isheettae kuta qale ka oppe isheettae taraa anqale. Sitiyyi oori

inantose itanootte ka nyarrahte. Ka waaqopa pooyte ka ki’ite: Waaqqo, waaqqoo,

waaqqo, waaqqoo. Anae haata katte ka moontopa ana qeede. Waaqa ka isheetae

haata xata kate. Ikka qudeela moontopa fayyate. Ete halkeetta kutta kayteeyye,

aappa i paayye ka ki’ini: Kuyye, kuyye, kuuyye, kuuyye; inantaayo a-kuutaa kuuyye

kuuyye. Maanaa asse ke kode akka ana turaa waaqa kapopa tawte. Isheeta ka

ki’itee: Aappo, aappoo, aappo, aappoo. A’anae kuta qalte ka oppe anae taraa

anqalten a’uptoo? Anae afaa qaawshe anka ke’e kare dansalitta kato. Ikka afaa

qaawshe ikka millajjata dansalitta kare xaayte ka danka kare katte ikka twe.

Ahatase a-lammoota ka assew isheeta kaassattew ikka assew ko’oteka ikassew.

Ufi’i inantase a’ahata lammoota a-qolpaytaissheetae qalame qoota kelan desa

dooqotae swa qolpayta isheetae daasse malla etee ki’initto anae afaa qaawshe

anka ke’e kare dansalitta kato, ikka afaa qaawisse kamma keetoo dankaadi karae

isheetae dansalitta kattee kidami. Aa. semmalla witi namaa nama needdanno

assee xommaata teyni. A-nama xo’onoo ka kalataa teyni.

This entry was posted in Konso and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.