Konso – Oraayta ka Karmaa (Hyena and Lion)

Written by: Dinote Kusia Shenkere          Edited by Dr. Ongaye Oda Orkaydo

 

Xatta kiini Oraayta ka Karmaa ka olli’i nyarin. Oraayta iki’nee’e: “Anaa akata paxaari.” Karmaa iki’nee’ew “Anaa akata paxaari.” Ka assi oli shiishni. A piisane ki’niyaanee ‘Ana pattaa paqaari’ mallaa, iqeedin ka olli’ kalin ka ki’nee’e: ‘An assi oli shiishinu kapaayye anna ka nama piliya ka duka’ta muru ayno akka akata paqaariyo.” Ka lakkanteeye Qapaleeta kapupa aanin. Ka paayyin ka Qapaleeta’e kidnee’e: “Ino lakkippa aynoo akata paqaari?” Qapaleeta iqeetti ka oppa dikatti ka issi’ ki’tee’e: “Oon takka’in kidaa kee paqaari ka takka kidaa inneeqe, namaan isha’ kidee’e ‘atti inneeqi’ kuli anaa xomaysaday malan dawa.” Ka qeetti ka Oraayta ishu Karmaa’e ki’tee’e: “Piisante ishina anupa tulta oorsha! Naman tultuppa nooddo aytooy ishaa akata paxaarey ishina a oli appirrin male poran desa tikkaassinipa kala.” Oraayta ishu Karmaa ka waasinee Qapaleeta ki’tee’e teyadin ka tulta isheetta’e katin. Qapaleeta ilattayteeta iqeetti ka ishoota lakki piisaa pora takka’e tultuppa noodditi ka ki’tee’e. “Aytooy naman tultuppa noodday isha akata paxaari, ma nama piisa toolaayshu’e pahay nakaytaan tikkaassinipa kala.” Sikkammaa, Oraayta ixasoonni. Karmaa xaadin ixasoonnew. Nama piisa ka kidee’e, “Aytooy anaa pute!” ka seditin tikkaassupa kalta’e tawin.

This entry was posted in Konso and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.