Konso – Kuta ka Harreeta (Dog and Donkey)

Written by: Dinote Kusia Shenkere          Edited by Dr. Ongaye Oda Orkaydo

Xatta ki’ni ka, Kuta ka Harreeta ka tika la’ayyute kalanee ki’ni. Qootaa tooloose a kapaa kalan ishootta’e fayya’ damta daannin kinnin malla idoxni ka kuyyaa’ta takkaayye olturaa oorsadin ka kidinee’e “Anassi doxan pirammu kapaa allippanna.” Kaa allippateeta’e xa’in. Etee aanin aanin letta ka ishootta qara’ dumti. Etee poora a mukitta faddanniyaaneeyye, foora keraytaa akkin ka karpa kalin. Fooroosi kara’e mahantaa akata aye’ dehay. Harreeta oo sedi akkiteeyye akataa xasootti ka damta paayyiti ka damti damti ka etee duttanti kamaaye Kuta akkiti ka ki’tee’e: “Innayti anti amala iyyitta’in qapaay anaa takkan iyyo.” Kuta ka isheeta’ kidayee’e, “Ata ayshuppaan kinna akka pora iyyita? Jaw akkiito?” Harreeta ufi ikiite “Aniyyu male andiishu.” Ka iyyiti. Sikkammaayyee oore, Oraayaa ka iyyittase a Harreeta dakayin ka ishoonna kawpa hiritta paayyin. Etee lamayteeta’ jarti kammaa, Harreeta ipaayyiteew ka ki’ne “Iniyyaaw.” Kuta ka miiroodayee ki’ni. “Amma alli’e addiisso? Maana’i poraaw iyyini?” Isheeta ufi dehaamtaa a kuta inteyyannima iyyittaasi’e lammassew. Oore siteeyye Oraayaa pora a Harreta ishee desa iyyite i’upnaadin ka poraasi opa hiritta paayyin. Etee shakkayteeta’ jaramti kammaa a sessattati’e “Iniyya” ki’teew ka iyyiteew. oori sitteeyye oraayaasini qootaa ishootta kapupa dehaadin mallaa Harreetasi’e qapin ka ishin. Sedikamma Kutasi ayi’e tammaqay ka miissa kela’e dekaday. Ikka aye miissaasi kela’e isha akkin ka kidinee’e “Atti Kuto! Maana’ aree kooni? Immeelataa sahtaa? Oon meelataa sahtaayye xooyi ka Harreetaasi inu’e meeli.” Ikka aanay ka meeliya paayyay ka malan sata’tase a Harreeta paawwaday ka loqay ka doxan tawishay. Etee Oraayaasini qeedin ka meellaasinee a Harreeta’ dikniyaaneeyye, sata’ta opaan kittu. Oraayaasini ikka ki’nee’e: “Atti Kuto! Ataa sata’ta meellaappaayye inkinnin?” Kutasi ikka oorshay ka kidayee’e: “Xawa’e Harreeta sata’ta iqaptaa? Kandee sata’ta qaptaayyee assi iyyita akka qara’ kaytanee?” Assee kidayee ki’ni ka isin pahay. Iyyittaa a Harreetasiti’e tooy nama a isteyminiyo akkaa kuli’e rakkoota qara’ pi’niyoo akkinni kideeta.

This entry was posted in Konso and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.