Konso – Orraa nakata anno (People going for trading)

Collected and written by: Korra Garra Edited by: Dr. Ongaye Oda Orkaydo

 

Xattaa ki’ini nakkaatewwaa a-teyaanta qapaa ka ohawwa nakannaa ka

ohawwaassotin nakata anni. Ishoota nama sessa. Etee annaane aappa

takka otaallitta kodee ishoota akke ka kidee anti nyefo areeyye ohata

takkan qapaay anae qeeda ka xaayshin ollin kata ka kaajaan anae kala.

Ikka iyya kideen ka ishin aaneen. Etee ohawwaa sene kannaane i

xartoodeen ka kaaja kuttayaa kateen. Etee kallaanee poroppe’e letta

ishotta qarrae dumte, ikka tika toola takka opa maqeen. Toolaase nyefo

toolaa akata teyaantoode, ma to’ota ishoota turaa hellaa xaaynaane pisa

pirri. Awse a-nakkaatewwoosen tikaaysho opa maqeene nyefo innaa

tooloose qapan takkanee paaqaa kokkoka qaraa ca. Sitiyyi toolaase akataa

qaapaa kutoppa ca. Waa xo’otati nakkaatewwa sene nyaa piddadeen. Ka

tikasiti eeyye hiddeen. Nyaase halkeette a-piijanno qudaa rafe. Toolasekka

ki’ini. Orraase maanae waa ukuttotin arepa kaleen ikka inoo a’aree qaapa

paaqa qaraa caa qaraa letta parite opaka tooyyinaane ata nyaase maakaa

kuttaytaa isshe ka eeye xolmaape qarae kuti’e. Ata maakoose ishaa

tooloose turaa hellaa pirri. Etee makaase toeyye innaa sene paaqnaa

ennow dineen. Toolase ka nakkaatewwa seneti kideenee nyase inoe kata.

Waa ki’inittane’en daannay. Nakkaatewaasene takka, harreewa moonaa

takkan, xormadaa moona takkan, okkaya moonaa takkan, kaharraa

moonaa takkane daassan. Toolase a-to’ota kelaa hellaassotin paheet

heenan malla i’owsade ka waa nakkaatewwa sene kaassadeene piisa

daashe ka nyaase teyyade. Nakkaatewwa sene etee tikkaasso

kayeeneeyye i orsadeen ka olli kideenee, oon aappoose ohata takka inoo

qaraa epade’en oppaa we shakkayaan daanniniyi juppoota inooe kodditay

ishae daanna. etee aaneen ka otaallittaseishoota qaraa ohata epade’e asse

ki’inaane. Otaallittase an upnin malla waaqa ishinae daashoo kide ka

loasene xasan teyyade. Ufi’i a-waaqa kodaase a-nakkaatewwa

teyantoolaya seneti upnaade malla nessa waaqae dee ka idee, loatti sene

pattanney fayyae orraase qorado. Ikka nakkaatewwaa sene hale ka shila

takka kutta qare’e qa’atishe ka kidee keetoo waayyose pattaew katteene?

Xaxadantoonne ka kidaa se pattaewwen kanne. Ikka xaxadeen ka

kideennee keeton se pattaew kanne. Oori sitiyye shilase lakki’i ka’amade

ka nakkaatewwaa senen loqe. Nakkaatewwa sene ammaa ullupitta

paayyeen ka ki’ini sene pattaewwe an kanneey piisa alle teyyado

inoppattaw ka are shiloose karaa sookno, deyyo dartan ko’oneey.

Sekkammaa shilase i paname nakkaatewwaa senekka karaa sookeen ka

lulle tikkaasso opa kaleen. Otaallitase deyyo ohata kateeta takkaw qapo

oori ishaa teyantoolayta kodde. Semmalla witiiyyi nama a-duka’ata

haasawado diisheey dartan haasawannin.maanaa malla? Darta kuli’i

waaqa kapaayye rakkoota nama qarae qeenniy.

This entry was posted in Konso and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.