Otammari – Kumɑ́ɑ̀ku

Written by:  Krepɛ̃ɛ̃ B N’hãnaba

Otɑ̃mmari, munúmmu, owɑ̃ri, odakoo bɑ́ kùù boti cɛ̃nkɛ. Iboti imɔɔ yi mɑ́ɑ̀ti mu dɛ nɛ́ yi nɑ̀ kɛbo wɛ̃nnɛ mɛmɑ́ɑ̀timɛ bɑ́ nɛ diyie mɔri.  

   Kutɑ̃mmamáɑ̀ku bonɑ̀ kɛ́nfiikw tɛćiɛ̃̀̀̀tɛ miɛkɛ yoo bɑ́ kɛ bɛ̀ dɔ́ bɛ̀ɛ̀ kú cɑ̃nnˈɔɔ  kumɑ́ɑ̀ kɔ̃mɛ kumátóòku miɛkɛ.  K’ɑ̀ɑ̀ tɑ kumɑ́tóòku a bo ya, kumáduoti, tɛmáteḿpetɛ, dihonni nɛ timádɔ́ɔ̀ti. A yó dɛ nyɑ̀  didɛɛtɑ̆́ri, dibíntɑ̃ri,  kɛ dimɑ́tɑ̃ri do nyemmu nɛ di’nantɛ dihɔ̃ɔ̃tɑ̃́ri. Tɛmátɛmpetɛ̀  mikɛ nkɛ imɑ́bɔ́ɔ̀tendɛ́ɛ̀ fííku mɛ kɛ iwuɔ̃ bɛ fié í yɔ́ núú núú.

Titɔ̆́mpĭ́nti nɛnti yí senní ku’miɛkɛ.  Ntɛ yɛhe nkuyɛ, ihɑ́ɑ̀kɛ, yɛké nɛ kumɑ́buukù (kumɑ́bɔ́ɔ koniiku). Bɑ̀ nte kɛ nyɛ̆́ mɛmɑ́ɑ̀timɛ yi wɛ̃nnɛ  kɛ yíkpɑ́ɑ̀ kɛ yó wɛ̃nnɛ nɛ diyie mari?

Kutɑ̃mmɑmɑ́ɑ̀ku denimuní dɛ, tii nɛnti tíì sũ bɑ́ kɛ yí do nkɑ́ɑ̀ nkɛdèè. Ntɛ sinɛɛ, iyɔ̆́kɛ, dɛnɛɛponnɛ, simariyo nɛɛ ntɛ sii kɔkɛ́ timátiwuɔ̆́ti, tisɔɔti bɑ́ nɛ tipɛ́ɛ́ti dɛ sũ  mɛdiɛ mmɛ.

Dɛ̀ɛ̀ ni ta? tɛkɑ̆́mutɛ, kukɑ̆́nii, kumɑ́rku dɛ’ yetɛ dɛ’yetɛ. Sipɛ̆́ɛ̆̀ dɛnyiɛnni, yɛse dɛndɛ. Ntɛ ipie nyi boti iboti. Nɔntindɛ, nɔntinnaa, nɔntimmá, idahɛ̃ɛ̃ciéti, nɔntimpɛú nɛ yɛpense. Otɑ̃mmɑri nɔmmu kɛhɔ̃ku, kɛtúùtɛ kukɑ̃níì nɛ kumarku, ntɛ tihɔ̃ɔ̃ti tidɛ́ti dikɑ̆́ɑ̆̀ dimɑ́ɑ̀ yĭ́nkɛ mɔrɛ maya. Ntɛnɛ Otɑ̃mmari nɔ nkɛdenimuni tii nɛnti o’máàku miɛkɛ. Kumɑ́ɑ̀ku kùù te titɑ̃mmɑ kotinɛnti sŭ́kuti. Tidiiti dibɔ́ɔ̀ pɛ́ nɛ fɛdiifɛ o’yɔri bɛí.

Otɑ̃mmɑri nitidɑnɛnti o cɑ̆́kɛ ti mutɔɔ tii tú: Kucɑ́uku, tɛpiɛ̃tɛ nɛdisie. Fɛoúnfɛ fɛnfɛ cɑ̆́kɛ tiyɑ̃nkuti piku biɛkɛ nkɛ. Itɑ́ɑ̀cacakɛ  dikũntrii miɛkɛ. Sicáu  nɛ yɛcɑubɛ́ bɑ́nɛ yɛsenkontɛ. Ofɔmpaa nɛ o’cúnfɛ.

This entry was posted in Otammari, Otammari and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.