Otammari – Tɛmɔtɛ nɛ kuwaàtóntoǹku  (the chameleon and the dog)

Written by: Krepɛ̃ɛ̃ N’hɑ̃naba

otamari

Kuwaàtóntoǹku  kuù do di kɛ́dí masémmà di kpáa miaka; ka bée nd́aa kù kaà yĩmu kà táfɔ̃̋ɔ̃̀ta kù yaàtàda ku’fommu sɔmmu, katenka yĩ́nka. Kuwaàtóntoǹku do yon kunáa kà tamɔ̀ta yom màtua m mà, dà ta’yamma. “Kuwaàtóntoǹku”  do dɔ̀ da tomɔta  da’sèmma ntú bamáá ndi.  Kábeka tamɔta dà macii ka dà: onìtì, fahɔ̃fà dà datìe kuyie ndɔɔ̀dà doǹ kakɔ̃́ kakpáat’o  yáà daǹ kɔ̀ kayĩãtini ?  Kà tamɔta dɔ:  da do bà n’kankɔ̃ kayĩãtini mù!  

   Mam̀mà, kà dàn dòn kákɔta káyà oyĩnkankpaàti bo kónná wè. Kà tamɔta ndɔ kánáka kà bàn kɔ̃ kayĩãtini , kuwaàtòntoǹku dɔ́ kánàka kà bàn kɔ̃ nkakpaàt’o. Kuyie mmɛ ndo  kayie MPo kpati nti. Nta, dà dɔɔ̀ ma kà dà kéta damɔɔ̀ kà bo kɔta kánáka kuyie. Dà yita kà kuwaàtóntoǹku puati ku’yɛima ká-yã kù yí caã-ma. Káwammu yakuã́ káhãnna ku’yɔri  miáka kániita  kánkeri kabɔnt’o yakuã  kuca.  Tamɔta dà tũnna ta’dápu kà yi nya ta’yamma. káta kuwaàtóntoǹku matidíndíìnti miaka kàntúota yakuã́ kàditina tamáà, kà yi ncãàka, kà kuwaàtóntoǹku, dia dà tamɔto okpaati bora kánáka kù dɔ̀ kà dàndomma kà kuyìe mɛn yie MPo yammu káyeta nco kpati. Daà te, kà ti kɔ̃́ nkakpaàt’o. Kà weè kó diyie baà tuaka kˈoò kú,  wɛ̃ta-ni yi bo!

   Bà dàn tú tuaka mmɔnni kàfeè nhotɔ́ɔ̀.


This entry was posted in Otammari and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.