Konso – Harreeta ka oraayta (Donkey and Hyaena)

Written by: Korra Garra

Edited by: Dr. Ongaye Oda Orkaydo

 

Xatta kiini ka harreeta ka oraayta ka ollin moottada, kiini. Ka akata maliyyi olli kokkoke ka lakoppopa ollindonkeyniw anni, kiini ka ollinniw kahanne ka kuyyalaytoppaw kankalaanni. Ka pasaasaa pasaaseni ka otoo laata laataneeyye, anni kiini ka lakoppa ollinniw kahanne, kiini awta piisa. Otoo olli soota xaaneeyye, awta piisa harreeta ka oraayta kanne. Ikka anniw ka piifanniw ka duttanniw. Harreeta ka isheennaw kanne.

Awta takkaayye, oraayta ka kiini: “Kaata atta asse ana kata tupa’e tawni?” “Harreesee, attan isheenna kodaamma isheeta awta piisaa anaw kanniy?” “Malan dawa. Isheenna atta asse ana kataa hammaatte, Ka qeette ka jaqaa’e halete. Ka etee haleteeyye, karopa jaqaa ikisse, kiini ka duttanisse. Kamma aanene, kiiniw lakase oppa kankalaatta’e. Ee kankalaatta ka sootaa sene a kahaytati olli xeen, awseteeyye harreeta ka kara’e pi’te. Oraayta ka kate ka kidee: “Awwe anti ke qaraa anxo’o.” Ikka kiini: “Moottaayo, awwe maana ppaayyete xawwa, xattaawwen ollin kahanninnay.

hyenaIkka kiini: “Anxo.” Ka kiini: “Aj eyaj eyaj. Awwe xaanaa i kodditaa. I kiini: “Asu awwe takkan ke katey, atti akka haka xattati ana kata tupa’e tawni, awwe takka ana asse eeyye ddesa nefo tawu.” “Hee! atta ana qara’e tawta, innayti, anti inkaffani ka napahawwaa lellehinni,” kiini. Ka kiini: “Hee!, ana qaraa xa’in.” Ikka kiini: “Attan xa’a ata! Atti haka xattati ana kata tupa’e tawney. Awwe takkan ke katey inkoddine allu.” I kiini: “Alle ana qaraa xa’i.” Ka eenno qeette, kiini ka an xani maliyyi karaa marqeena qeette ka karaa tafte. Harreeta ka oori haka awweti, oon oraayta akki taayye, tammaqni ka oori turaa keerritta nefo ettaninnin kinnin ka asse eeyye qa’anni. Oraayta ka haka ammati harreeta dammi tupaa desa.

This entry was posted in Konso and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.