Konso – Kirpa Pinaanaa (The dance of the animals)

Written by: Korra Garra

Edited by: Dr. Ongaye Oda Orkaydo

animals dancing

animals dancing

Xatta kiini ka pinaanaka kirpa ollopa aaneene, kiini. Oo kirpa ollopa aaneeneeyye, oori kirpase diinni, kiini, umma kirpase meawninco timpa maliyyi. Ka oori kirpase diiteene, kiini. Ikka meawnin kinnin. Ikka kideenee: “Timpan harmissanna.” Ee kinaaneen timpan harmissannaayye, pora oppa koka timpa qeedanee dapeen.

Pinaana muloota ollopa anne. Ka koka pora oppa qeedan ka timpa qudan shafannan dapeen. Ka oori kiini: “Attan koona? Ayshan qeena? Takkan qalla ka quda koka qeennay rakota.” Ikka kideenee: “Inqeena ka napahatayno qudayye shakkaytaw mittinna.” Ka olli kalleene, kiini, piisanti. Tapayteeta ka tiite, kiini oori, i kiini, ataakane muloota oosade. Ikka kiini tapayte ka tiite, kiini, ka kiini: “Anheeno.” Ataakane muloota awsade.

Ka oori pinaanasene ka qeeden ka napahataaysho quda koka lamayta murren ka ishin de’en. Ee ollopan de’eneeyye, oori offinka timpa harmishene ka heddishene, kiini. Ee heddisheen, oori ee de’enew pinaanasene kirpa paayyene, kiini oori. Oo kirpa diinnaaneeyye, nama timpa dawa ka dapade, kiini. Ee kirpase diinnaaneew, umma nama timpa dawon co.

Ee paayyen oori, qeedeene, kiini ka, alle eeyye xapteen. Tapayteeta kamma deete, kiini, ka deyne ka deyni. Ikka lakiyesa dakkaysanni. Ka de’en ka oori tanseeta, kirpa diita, qaptishene, kiini. Tapayta ka dawnitta. Aturaata ka deete ka tooyte ka kiini: “Ini axaama asse timpa deyni? Sede’an qari dape.” Ee tooyte tapaytase xatta napahatadi quda koka dassata tiite, isha. Awsee koka dasata i tiiteyyi, timpa kello dawteede, kiini, ka eeyye fanya. Oori ee fanyo, aturaata ka lokko katite, kiini, ka i qapte.

Qapte ka ikasse, kiini. Pinaana ka miirodene, kiini, ka aturaata qara xaa’een. Xa’eene, kiini, ka aturaata tumin. Ikka awseti mirootee, kiini, ka haka awweti tapayta dinnin kinnin. Semalla haka awweti tapayta kamma anni lessate.

This entry was posted in Konso and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.