Konso – Innayya a Kaharta ka innayya a Qayranta (The lamb and the cub of the leopard)

Written by: Dinote Kusia Shenkere          Edited by Dr. Ongaye Oda Orkaydo

Innayya a Kaharta ka Innayya a Qayranta’e ollin moottummi ka ollin kahanni. Umma toollaassu inupan. Urta takkaayye, a ollin kahanne nakayin kammaayye tikkaassupa kalin ka toollaassutil lelin. Innayya a Kaharta a kalineeyye, i’ahataayshutik kidine, “Aayye, anti’e awwi innayya takkan pujanjarsaakka sholoqloqiyyaa a dedderaa qapaa olleeyyeen kahaday ka harmux xasooday. Parre, akkamasi mina’in ollin kahanna.” Ahatopa Innayyaa Kaharta ipaayyiti ka innaadi dehamti ka ki’te’e, “Ata innoosini innaa aynu akka olleeyye assi kahanni? I’’uptaamma? Seni’e Innayyaa a Qayranta. Lammata’e inaanan ka olleeyyee inkahadan.” Asse ki’ti ka innaayyadi’e peeqti.

Akkamsi mina’eew, Innayya a Qayrantakka kalin ka ahatayshutik ki’tee’e, “Aayye, anti’e awwi Innayyaa a Kaharta takkan paqaarap paqaara ka masarta qapaa ollinnin kahannee nakayay. Parre, akkamoosi mina’eewwin ollin kahanna. Anti’e harmu’in xasooday.” Ahta a Qayranta oo sedi innaadi qaraa dakayti kammaayye, ipaayyiti ka innaadik ki’tee’ee, “Haa’e, isheenna’e waasineen soassud damminna’eey, simmalla feyya’e upnaadu.” Asse ki’ti ka harmu’e ishoonna dehamti.

Oo parrayta kayte, Innayyaa a Qayranta’e Innayyaa a Kaharta kapupa aanin ka ki’ne’ee, “Masartan kuttaya, ata xata sookin.” Innayyaa a Kaharta i’oorshin ka kidine’ee, “Pujanjarrayya, tikuppaayyeen sookin ka ollinnin kahannin.” Siteeyye, Innayyaa a Qayranta i’oppa teyin ka upnaadin ka kidine, “Waasini a ahtaayshin ki dehamte ahtaaynu assew ana dehamti.” Awsite desa paayyatte, sedikkakma ollinnin kahani.

This entry was posted in Konso and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.