Otammari – Tɛhòntɛ nɛ Dic̀ɛri (The rabbit and the frog)

Written by: Krepɛ̃ NHÃNABA

     Tɛhòntɛ nɛ̀ dicɛ̀ri dɛɛ̀ do cɛ̃n dɛ tɔbɛ mufòmmù miɛ̃kɛ. Kɛ́bennɛ kɛ bo yà wèè tú Mpo kɛ́bantɛ taàkà.

     Tɛhòntɛ tɛɛ̀ do cɛ̃n dicɛ̀ri, kɛ́ di senkuri sɔmm̀a; kɛ́ yí n di hɛ̀nnɛ  nɛ̀ tɛmáà. Tɛhòntɛ mɛn yɛ̃-mɛ kɛtú tɛ nɔ́m mucéè, kɛ́nakɛ dicɛ̀ri  kuboti yikɛ dicɛ̀ri  yí tùmɛ omɔ́ɔ.  Dicɛ̀ri dɛn ũũrɛ kɛ dɛɛ̀ pieti kɛ́sĩntɛ mɛsaà nɛ dɛtɔbɛ kɛ dɛɛ̀ ĩ́ kɛ yisɔ́ɔkɛ. Tɛhòntɛ tɛɛ̀ dò náanɛ dicɛ̀ri kɛ́tú: A kó yɛnàcɛnà tɛpíítɛ wɛ̀nnɛ n’kpɛri dimáà ndi.

   K’aà mɛn yetɛ kɛdɔ́ ti  cokɛ́dɛdɔnnɛ mɛn dommɛ 2 km; kɛ́ndɔ́ á niitɛ ti ketɛ̀ kɛ́ ban hɛri mbo na kɛ́yoò k’aà cokɛ  dɛ́tɛ kɛ̀ndaà tũnnɛ kɛ́niitɛ kɛtuɔkɛ ti don kɛ́commu dɛ.

   Dɛ̀ mɛn wuɔ̃kɛ; kɛ̀ dicɛ̀ri yetɛ hommú kpɛti kɛdɔ̀,  ti cokɛ kɛnya ti mɔ́mmɔnti kɛ̀ dɛ̀ yi dɔɔ̀ mɛmmɛ, mbáà ti yie sɔ̃́ntikɛ faàrɛ.  Dicɛ̀ri mɛn do yɛ̃mu di kò mɛcíì nkã́ãkɛ dɛ̀. Di kpenni mùù yĩ́nkɛ; kɛ̀ pɔti dɛ’kṕɛɛ̀.  Dicɛ̀ri dó  mɛn  ti yetɛ kɛdéè kɛ́tíí n yɛtɛyɛ nyɛ pɛ́u kɛ̀ yɛ bo wɛ̀nna kɛ́kpa ndɛ kò dikpanni, dɛkò diyie nankɛ kɛ́bantɛ weè tu taaka dindi nɛ tehòntɛ. Diyie dimau mɔ́mmɔnni bɛ bo cokɛ mɛ   kɛya weè tɔ̃ɔ̃ bɛ’miɛkɛ yáà bá; kɛ̀  tɛhòntɛɛ pikɛ cutɛni tɛ mɛn yɛ̃-mɛ kɛnɔ dicɛ̀ri tɛnacɛ̀tɛ, kɛ dicɛ̀ri múnkɛ báàti-ni kɛ̀ kànnɛ- kànnɛ di’kɔbɛ kucɛ kumɔɔ yĩnkɛ kɛ̃ bɛ bo ò teèn-nɛ.

   N’koo! dɛ yítɛ mucéè dii mɔnni, kɛ tɛhòntɛ bennɛ tɛ’ kɔmɛ mɛmɔɔ; dɛ yetɛmu; tɛ’ cíì kɛ̃nni nɛ báà dicɛ̀ri  kɔ̃mɛ, tɛ níí dɛ́t’o kɛ dɔ̀: cɛri a boò kɛ̀ di dɔ̀ hómmú mbo! dicɛ̀ri sɔnni dii bo bɛ don kɛ́bátɛ dii cónni kɛ́ya Mpo di púú-ni-mɛ kɛkari tɛhòntɛ yiikɛ kɛ dɔ: mbo-mu hòmmú; kɛ̀ tɛhòntɛ do nɛ ifɛɛ kɛ̀ ṹũ̀rɛ. Tɛ do wúonti kɛ̀ ti tã ti yi yie mɛ kɛ̀dɔ̀ɔ̀. Bɛ̀ dɛ́n tú á sekuri a kou tɔɔ̀ sɔ̃́ntikɛ. Dìì kotinúù tú káà bannɛ fɛhũrfɛ kɛ̀yà fɛdɔ̀fɛ potɛmu. Dicɛ̀ri dii do bi taaka. 

This entry was posted in Otammari and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.