Category Archives: Konso

Konso – LUKKALITTA KA ALLA’ITTA (The hen and the crow)

Written by: Dinote Kusia Shenkere      Edited by: Dr. Ongaye Oda Orkaydo Xattaayye, lukkalitta ka alla’ittaa ollin kalaa ki’ni ka pisaneeyye piita filfilli ka damta karaa faddanni.  Oo kayti kuyyanta takkaayye, alla’itta a damta faddanniyooyye, marfeetaa akkay ka qeeday … Continue reading

Posted in Konso | Tagged , , , , , , | Comments Off on Konso – LUKKALITTA KA ALLA’ITTA (The hen and the crow)

Konso – ORAAYTA ISHO KA’ALTA (Hayena and fox)

Written by: Dinote Kusia Shenkere         Edited by: Dr. Ongaye Oda Orkaydo Xattaayye, Oraayta ka Ka’altaa ollin loallaa siksannee ki’ni. Taraa taraanne sikinne ki’ni. Oo kayti kuyya’ta takkaayye, awtaa taraa a Oraayta’ kayteeyye, okkatta a Ka’altakka dalay. … Continue reading

Posted in Konso | Tagged , , , , , , | Comments Off on Konso – ORAAYTA ISHO KA’ALTA (Hayena and fox)

Konso – MURAA A QAPALEETA (The verdict of the monkey)

Written by: Dinote Kusia Shenkere    Edited by: Dr. Ongaye Oda Orkaydo Xattaa ki’ni ka orra ka kappinuppupa kutay ka oraayta tokka akkay ka isha ikassaa kama daanni. Oraaytasi oo qahniyooyyee, aappaa takka harreeta qara’i mehaddaa fe’aday ka poruppaa anniyo … Continue reading

Posted in Konso | Tagged , , , | Comments Off on Konso – MURAA A QAPALEETA (The verdict of the monkey)

Konso – KATAMTA KA ORSHAYTA (The waterbuck and the rhino)

Written by: Dinote Kusia Shenkere Edited by: Dr. Ongaye Oda Orkaydo Illustration: Ela Boiman   Kuya’ta takkaayye, katamaa sette ka orshayaa kudan ka lakkee poruppaa olminaa deyaye ki’ni. Orshayaa harmu’e deepoodin ka katamaa kiine, “Harta a pishaa inu’ akkisha.” Katamaasini … Continue reading

Posted in Konso | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Konso – KATAMTA KA ORSHAYTA (The waterbuck and the rhino)

Konso – KARMAA KA QAMILEETA (The lion and the monkey )

Written by: Dinote Kusia Shenkere       Edited by: Dr. Ongaye Oda Orkaydo   Daleeyyee, karmaa akkaa hupnan pinaanaa pisa qara qapoo pinaanaa ka innaa a nama kaso upa. Karmaa hupnaadinnee pinaanaa lenni ka dammi. Takkaayye, karmaa ka qamileeta … Continue reading

Posted in Konso | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Konso – KARMAA KA QAMILEETA (The lion and the monkey )

Konso – KALLAATA A KELTAYTA (The monkey’s life)

Written by: Dinote Kusia Shenkere Edited by: Dr. Ongaye Oda Orkaydo   Xattaayye, keltayta ka innaa a nama ollinee kallaanne ki’ni. Sedi qaran xa’tee, keltayta waa innaa a nama ko’niyaanee piisa kolladay ka ko’ni. Oo kayti takkaateeyye, keltayta tokka iqeeday … Continue reading

Posted in Konso | Tagged , , , | Comments Off on Konso – KALLAATA A KELTAYTA (The monkey’s life)

Konso – Nyolaa a innaa Teekooli

Collected and edited by Dr. Ongaye Oda Orkaydo   Xattaa ki’ni ka innaa Teentooli ishu’ innaa Teekooli ka ollin okkaa dawwini. Innaa Teekooli nyolaá qapanee kiini. Oo kayti kuyya’ta takkaayye, innaa Teentooli ka innaa Teekooli’ kidaye, “Aani ka okkayaa oorshi!” … Continue reading

Posted in Konso | Tagged , , | Comments Off on Konso – Nyolaa a innaa Teekooli

Konso – Ahta a Lammoota

Collected and edited by Dr. Ongaye Oda Orkaydo   Xattaa kiini ka, aappaa tokkakka ahawwaa lakkii faday. Oo ahawwaa lakki faday kammaayye, ahta a paayyutaa’ ito’ti. Oo to’ti ooreeyye, ahta lammatta’ kuyya’ta takkaayye, luqqisaa pidditi. Oo pidditi kammaayye, maanaa ko’ti, … Continue reading

Posted in Konso | Tagged , , | Comments Off on Konso – Ahta a Lammoota

Konso – KUYYE (The girl Kuyye)

Written by: Korra Garra Edited by: Dr. Ongaye Oda Orkaydo Xattaayye, Kuyye kiini ka kuttaasso ikkan sakal ka hamiyyaasso kudan. Kuyye ikka qeette ka loallaa sikinni. Ata takkaayye teeka isheenna damaa fa’ani. Ikka kiini: “Kuyye, loalla ayshanne ddawwita?” Ikka kiini: … Continue reading

Posted in Konso | Tagged , | Comments Off on Konso – KUYYE (The girl Kuyye)

Konso – Kitatta, xanta, xella ka alluloota (Scorpion, bee, ant and zebra)

written by: Korra Garra Edited by: Dr. Ongaye Oda Orkaydo Xatt a kiini ka torra ka kiini, kitatta ka, xanta ka, xella waasene orra qoma. Ka alluloota kiini ka olli oranaxxe’en. Etee olli oranaxxe’eneeyye, i kiini, kitatta isho xanta ka, xeloose … Continue reading

Posted in Konso | Tagged , | Comments Off on Konso – Kitatta, xanta, xella ka alluloota (Scorpion, bee, ant and zebra)