Category Archives: Konso

Konso – DALASHOKERA

Written by: Dinote Kusia  Shenkere                Edited by: Dr. Ongaye Oda Orkaydo          Ahta takka innaa hitte ikka karittuppaayye chan. Kuyaata takkaayye, innaasene karitta ahtase karaa desaa ullupni ka kiine, “Aayye indalada!” Ahatasikka kiite’e innaayyo midaan xarinney atta’ … Continue reading

Posted in Konso | Tagged , , , , | Comments Off on Konso – DALASHOKERA

Konso – Karratta ka Karmaa

Written By: Dr. Ongaye Oda Xatta kiini ka karratta ka karmaa ka ollin kalan. Ka ollin horeeta siksanni. Karmaa ka horeeta dawwe. Okkata a karratta ka innaa qapa ka dale. Ikka sakaaritteeta qape ka kalshe. Ka qapee, kiini ka jenjeela … Continue reading

Posted in Konso | Tagged , , , | Comments Off on Konso – Karratta ka Karmaa

Konso – Moottadaa lakki

Written by: Dr. Ongaye Oda  Nama lakki ollin moottummi kiini xattaayye.  Ka haka parraa lekaa ollin moottumeen, ka parraa lekayaa moottumoositin ollin aaneen aanenee, ka, tikkaapa kaso ollin annii kiini ka ollin jaqaa ikni. Ka ollinniw firummi. Ka kuyya’ata takkaayyee, … Continue reading

Posted in Konso | Tagged , , , | Comments Off on Konso – Moottadaa lakki

Konso- Kere’ewwaa lakki

Written by: Dr Ongaye Oda Xattaayye, ishoota nama lakki kiini ka ortura paata hanni. Ooto hannaneeyye takkanne karka la’ayyo’e shaxene kiini. Etee shaxeneeyye takka ata kideene kiini ka isee qoyroppopa fayede kelaayye qoyra tafe. Qoyrase a oppeela fayyennaanne fayyema kelaayye … Continue reading

Posted in Konso | Tagged , , , | Comments Off on Konso- Kere’ewwaa lakki

Konso – LUKKALITTA KA ALLA’ITTA (The hen and the crow)

Written by: Dinote Kusia Shenkere      Edited by: Dr. Ongaye Oda Orkaydo Xattaayye, lukkalitta ka alla’ittaa ollin kalaa ki’ni ka pisaneeyye piita filfilli ka damta karaa faddanni.  Oo kayti kuyyanta takkaayye, alla’itta a damta faddanniyooyye, marfeetaa akkay ka qeeday … Continue reading

Posted in Konso | Tagged , , , , , , | Comments Off on Konso – LUKKALITTA KA ALLA’ITTA (The hen and the crow)

Konso – ORAAYTA ISHO KA’ALTA (Hayena and fox)

Written by: Dinote Kusia Shenkere         Edited by: Dr. Ongaye Oda Orkaydo Xattaayye, Oraayta ka Ka’altaa ollin loallaa siksannee ki’ni. Taraa taraanne sikinne ki’ni. Oo kayti kuyya’ta takkaayye, awtaa taraa a Oraayta’ kayteeyye, okkatta a Ka’altakka dalay. … Continue reading

Posted in Konso | Tagged , , , , , , | Comments Off on Konso – ORAAYTA ISHO KA’ALTA (Hayena and fox)

Konso – MURAA A QAPALEETA (The verdict of the monkey)

Written by: Dinote Kusia Shenkere    Edited by: Dr. Ongaye Oda Orkaydo Xattaa ki’ni ka orra ka kappinuppupa kutay ka oraayta tokka akkay ka isha ikassaa kama daanni. Oraaytasi oo qahniyooyyee, aappaa takka harreeta qara’i mehaddaa fe’aday ka poruppaa anniyo … Continue reading

Posted in Konso | Tagged , , , | Comments Off on Konso – MURAA A QAPALEETA (The verdict of the monkey)

Konso – KATAMTA KA ORSHAYTA (The waterbuck and the rhino)

Written by: Dinote Kusia Shenkere Edited by: Dr. Ongaye Oda Orkaydo Illustration: Ela Boiman   Kuya’ta takkaayye, katamaa sette ka orshayaa kudan ka lakkee poruppaa olminaa deyaye ki’ni. Orshayaa harmu’e deepoodin ka katamaa kiine, “Harta a pishaa inu’ akkisha.” Katamaasini … Continue reading

Posted in Konso | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Konso – KATAMTA KA ORSHAYTA (The waterbuck and the rhino)

Konso – KARMAA KA QAMILEETA (The lion and the monkey )

Written by: Dinote Kusia Shenkere       Edited by: Dr. Ongaye Oda Orkaydo   Daleeyyee, karmaa akkaa hupnan pinaanaa pisa qara qapoo pinaanaa ka innaa a nama kaso upa. Karmaa hupnaadinnee pinaanaa lenni ka dammi. Takkaayye, karmaa ka qamileeta … Continue reading

Posted in Konso | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Konso – KARMAA KA QAMILEETA (The lion and the monkey )

Konso – KALLAATA A KELTAYTA (The monkey’s life)

Written by: Dinote Kusia Shenkere Edited by: Dr. Ongaye Oda Orkaydo   Xattaayye, keltayta ka innaa a nama ollinee kallaanne ki’ni. Sedi qaran xa’tee, keltayta waa innaa a nama ko’niyaanee piisa kolladay ka ko’ni. Oo kayti takkaateeyye, keltayta tokka iqeeday … Continue reading

Posted in Konso | Tagged , , , | Comments Off on Konso – KALLAATA A KELTAYTA (The monkey’s life)